mk4 tranny NOT 24v.jpg

1.8T 5 Speed

mk4 tranny NOT 24v.jpg

1.8T 6 Speed